Web Scraper baglanyşyk saýlaýjysy Semalt tarapyndan düşündirilýär

Web gözlegçileri web sahypalarynda gezmeli we çykarmak isleýän takyk maglumatlaryny görkezmeli. Ulanyjylaryna JavaScript-iň Ajax-y ulanýan birnäçe sahypany çykarmak mümkinçiligini berýän gaty täsirli onlaýn proses. Ulanyjylar hiç hili ösen tehniki başarnyklary ulanmazdan bu ýörite gyryş guralyny aňsatlyk bilen gurup bilerler. Web gyryjy, zerur maglumatlary çalt we aňsat ýygnamaga kömek edip biler. Hünärmen işe almazdan web sahypasyndan maglumatlary çykarmak isleýänler üçin ýörite döredilen iň oňat mugt web gyrkyjy Chrome giňeltme guraly.

Web arkaly dürli maglumatlary gyrmak

Her gezek web gyryjy internetden täze sahypa açanda, ulanyjylar käbir elementleri çykarmaly bolýarlar. Meýilnama döredilenden soň, ulanyjylar saýlaýjylary ösdürmeli. Maksatly web sahypasyndaky käbir maglumatlary öz içine alýan elementler. Ulanyjylar panel arkaly saýlaýjylary goşup, redaktirläp ýa-da pozup bilerler. Ulanyjylar bu gyryş guralyny mazmun, tablisalar, suratlar, telefon belgileri, bahalar we başgalar ýaly dürli maglumatlary ýygnamak üçin ulanyp bilerler. Ulanyjylar zerur maglumatlary ýygnandan soň, netijeleri TSV görnüşinde bufer tagtasyna göçürip, bukjalarda saklap ýa-da netijeleri Excel elektron tablisasy hökmünde Google Docs-a eksport edip bilerler.

Birnäçe derejeden nawigasiýa

Bu gözleg guralyny ulanyp, web gözlegçileri dürli kategoriýalaryň we kiçi kategoriýalaryň arasynda gezip bilerler we baglanyşyk tekstlerini aňsatlyk bilen saýlap bilerler. Mysal üçin, iki baglanyşyk saýlaýjyny saýlap bilerler: biri esasy kategoriýalar üçin, beýlekisi kiçi kategoriýalar üçin. Şeýlelik bilen dürli web sahypalarynda gezip, URL-leri çykarmak mümkin.

Sahypany nädip çözmeli

Häzirki wagtda köp elektron dükanlaryň we satyjylaryň web sahypalarynda birnäçe kategoriýa bar. Ulanyjylar haýsy kategoriýany ulanmak isleýändiklerini kesgitlemeli. Her toparyň sahypa baglanyşyklary bilen birlikde önümleriniň sanawy bar. Mundan başga-da, ulanyjylar belli bir kategoriýadan däl-de, diňe sahypa sahypalaryndan elýeterli käbir sahypalaryň bardygyny ýatdan çykarmaly däldirler. Diňe saýt kartasyny (meýilnama) döretmekden we zatlar çykaryp başlamaly. Munuň üçin sahypa baglanyşyklaryny saýlamak üçin başga bir baglanyşyk saýlaýjysyny etmeli. Ulanyjylar web skraperi belli bir kategoriýany açanda, diňe şu sahypadan zatlar ýygnap biljekdigini ýatdan çykarmaly däldirler. Soň bolsa, dürli mümkin bolan baglanyşyk baglanyşyklaryndan peýdalanyp biler. Bu baglanyşyklar has baglanyşykly maglumatlary, ulanyjylar üçin has köp baglanyşyk baglanyşyklaryny tapyp biler.

Bu çykarmak guralynyň käbir ajaýyp aýratynlyklary bar we web gözlegçilerine isleýän netijelerini ýygnamaga, soňundan derňemäge kömek edip biler. Kodlaşdyrmagy talap etmeýän we ulanyjylara ösen kompýuter programmirleme endikleriniň bolmagy zerur däl ýönekeý gural. Web skraperi hünärmenini işe almazdan web sahypasyndan maglumat almak isleýän programmist däller üçin iň oňat mugt web skraping Chrome giňeltmesi. Ony gurmak üçin diňe Google Chrome brauzerini ulanmaly bolýarlar.